முதற்பக்கம்


மூத்தாக்குறிச்சி கல்வி இணைய தளத்தில் உங்களை காண்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தங்களது கல்வி மேம்பாட்டில் இந்த இணைய தளம் பெரும் பங்களிக்கும் என நம்புகிறோம். இந்த தளம் மூத்தாக்குறிச்சி கிராம மக்கள் மட்டுமன்றி அனைவருக்கும் பயன்படும் விதத்தில் அமையும் என்பதில் ஐயம் இல்லை.


கடவுள் நமக்கு அளித்த அறிவாற்றலை பயன்படுத்துவோம். தரமான வாழ்க்கையை பின் பற்றுவோம்.

தங்கள் தேடும் தகவல்கள் இல்லாவிடில் தயவு செய்து நேரடியாக தகவல்களை சேர்க்கவும். தகவல் பதிய அனுமதி வேண்டுமெனின் இணைய குழுவை தொடர்பு கொள்ளவும்.


moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi 
மூத்தாக்குறிச்சி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியின் இணையம் :ghs.moothakurichi.com

moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi 

moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi moothakurichi