3 - 5 வயது கல்வி


இந்த வயது குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு வழி கல்வி மற்றும் மொழி,பாடல்,அடிப்படை எண் வரிசை   போன்றவை கற்று    தரபடுகின்றன.  
கல்வி என்பது சொல்லி தருவது ,சொல்ல பயிற்சி தருவது , நினைவாற்றல்  பயிற்சி மற்றும் எழுத்து  பயிற்சி போன்றவை தரபடுகின்றன  .  


குழந்தையின் வளர்ச்சிகள்:

மூன்று வயது
நான்கு வயது
                         


Comments