அரசு கல்வி தளங்கள்


குடிமகன்களின் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்த அரசால் இயக்கப்படும் கல்வி தளங்கள்.

மத்திய அரசின் மேம்பாட்டு கல்வி தளங்கள்,http://www.nptel.iitm.ac.in/

மாநில அரசின் கல்வி தளங்கள்,

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/ - 1 முதல் 12 வகுப்பு வரை பள்ளி பாட புத்தகங்கள்.

மேலும்  தகவல்  தெரிவிக்க  குழுமத்தில் இணைந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.Comments