கல்வி கடன்


வெளிநாட்டு படிப்பிற்கு அதிகபட்சம் 20 லட்சம் ரூபாயும், உள்நாட்டில் படிக்க 10 லட்சம் ரூபாய் வரையும் கடன் தருகிறார்கள். சில வங்கிகளில் மாறுபடக்கூடும்.


Comments